Neelkanth Mahadeva

Shiva Shakti Mahadeva ~ Netra Yoni ~ Kamakshi ~ I consciousness - Supreme Aham

Rudra Shakti Shankar

Omkareshwar ~ Kapardhine - One with the brown hair ~ Mahadeva